top of page
  • Writer's pictureTeam Karen Tran

[HTV] ĐẢO NGƯỢC LÃO HOÁ, TRẺ HOÁ TẾ BÀO ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM.

Đài truyền hình tp Hồ Chí Minh HTV: phóng sự về Giải pháp thẩm mỹ không chỉ làm chúng trẻ đẹp lại, mà còn làm trẻ tế bào, giúp sống thọ, sống khoẻ hơn.
0 views0 comments
bottom of page